ERASMUS STUDENT NETWORK UNIVERSITY OF TURKU SÄÄNNÖT

 

YLEISET SÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network University of Turku ry (myöhemmin yhdistys). Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä ESN Uni Turku. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja virallinen kieli on englanti. Yhdistys toimii Turun yliopiston ylioppilaskunnan TYY:n sekä kattojärjestön Erasmus Student Network Finland ry:n (myöhemmin ESN Finland) ja Erasmus Student Network AISBL jäsenenä ja niiden ohjeiden mukaisesti.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välistä kanssakäymistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää jäsentensä sosiaalista kanssakäymistä, ylläpitää ja parantaa jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhdistys järjestää jäsenilleen vapaa-ajan harrastus- ja virkistystapahtumia ja matkoja, sekä toimii yhteistyössä samansuuntaisten päämäärien toimivien yhteisöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia, taloudellista tukea ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta, kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Yhdistys voi järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräystä asianomaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi myydä kannatustuotteitaan.

3§ Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

JÄSENYYS

4§ Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka suorittaa kandidaatin, maisterin tai näihin verrattavissa olevaa tutkintoa, harjoittelua tai tohtorin tutkintoa Turun yliopistossa, Turun Ammattikorkeakoulussa, Åbo Akademissa ja Novian Ammattikorkeakoulussa. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä myös henkilöt, jotka kuuluvat ESN Finlandin alaisiin järjestöihin. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä myös henkilöt, jotka osallistuvat muihin Erasmus+ -projekteihin Varsinais-Suomessa.
Varsinainen jäseneksi liittyvä henkilö maksaa jäsenmaksun, joka on voimassa yhden kalenterivuoden, ja täten samalla hyväksyy yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on jäsenluettelo, jonka ylläpidosta ja kuukausittaisesta päivittämisestä vastaa yhdistyksen hallitus.

5§ Alumnijäsenet
Yhdistyksen alumnijäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka on ollut yhdistyksen aktiivijäsenenä. Alumnijäsenyyttä on haettava hallitukselta ja sen hyväksyy hallitus. Yhdistyksellä on alumnijäsenluettelo, jonka ylläpidosta ja kuukausittaisesta päivittämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Alumnijäsenyys voi poiketa varsinaisesta jäsenyydestä. Yhdistyksen alumnijäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

6§ Aktiivijäsenet
Hallitus voi siirtää tehtäviään aktiivisesti yhdistyksen toimintaan osoittaneelle jäsenille ja heitä kutsutaan aktiivijäseniksi. Yhdistyksen aktiivijäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka täyttää samat vaatimukset kuin varsinainen jäsen. Aktiivijäsenille tulee antaa suurempi etusija kuin varsinaisille jäsenille, kun harkitaan roolijakoa tapahtumissa tai matkoissa (sitsien järjestämisessä, ryhmänjohtajat jne.). Aktiivijäsenmaksun suuruus on puolet varsinaisesta jäsenmaksusta. Yhdistyksellä on aktiivijäsenluettelo, jonka ylläpidosta ja kuukausittaisesta päivittämisestä vastaa yhdistyksen hallitus.

7§ Eroaminen
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli eronnut jäsen tahtoo palata yhdistyksen jäseneksi, tulee henkilön liittyä uudelleen yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

8§ Erottaminen
Jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai muutoin yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamisen suorittaa joko yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä, tai yhdistyksen kokous kaksi kolmasosaa (2/3) enemmistöpäätöksellä. Erottamispäätöksestä on aina suoritettava suljettu lippuäänestys, ja äänestyksen tulos on merkittävä kokouksen pöytäkirjaan.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

9§ Päätöksenteko
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka voi olla joko kevätkokous, syyskokous tai ylimääräinen kokous.

10§ Koollekutsuminen
Kokouksista on hallituksen toimesta ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jolloin kokouskutsu esityslistoineen lähetetään yhdistyksen sähköpostilistalle. Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23§:ssä mainittuja tai niihin verrattavia asioita.

11§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä tai jos joko yksi kymmenesosa (1/10) tai viisitoista (15) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii esittämäänsä asiaa käsittelemään. Mikäli kokous tulee kutsuttavaksi koolle yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten yhden kymmenesosan (1/10) tai viidentoista (15) äänioikeutetun jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta, on hallitus velvollinen kutsumaan yhdistyksen kokouksen koolle siten, että kokous tulee pidettäväksi viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon vaatimuksesta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tällöin hallitus on velvollinen sisällyttämään asian kokouskutsuun ja kokouksen esityslistalle.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä ja vaaleissa arpa.

12§ Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: hyväksytään kokouksen esityslista; käsitellä ja vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös toimintakertomuksineen; käsitellä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto yhdistyksen varain ja omaisuuden hoidosta; päättää tilien hyväksymisestä ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta; käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen esityslista; valitaan hallituksen puheenjohtaja; valitaan hallituksen varapuheenjohtaja; valitaan hallituksen taloudenhoitaja; valitaan hallituksen muut jäsenet; vahvistetaan jäsenmaksun suuruus; vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio; valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§ Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Äänioikeus on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla ja aktiivijäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun. Päätöksenteko asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä, ja jota ei ole mainittu kokouskutsussa, siirretään seuraavaan aikaisintaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua pidettävään kokoukseen, mikäli vähintään viisi (5) äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii. Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänestys on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos vähintään kaksi (2) äänioikeutettua jäsentä tai kokouksen puheenjohtaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä ja vaaleissa arpa.

15§ Hallituksen erottaminen
Mikäli tarkoitusta varten koolle kutsuttu yhdistyksen kokous luottamuslause äänestyksessä 2/3:n enemmistöllä toteaa, ettei hallitus tai sen jäsen nauti kokouksen luottamusta, katsotaan hallitus tai epäluottamuslauseen saanut hallituksen jäsen erotetuksi. Mikäli hallituksen koko laskee epäluottamuslauseen vuoksi alle näissä säännöissä mainitun vähimmäiskoon, on yhdistyksen kokouksen täydennettävä hallitusta.

16§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

HALLITUS

17§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen vähimmäiskoko on 3 jäsentä, jotka ovat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Tämän lisäksi hallituksessa voi olla yhdestä (1) yhdeksään (9) muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous yhdistyksen varsinaisista, aktiivi- tai alumnijäsenistä. Vaalikelpoiseksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä hyväksyä myös muu henkilö, ellei vähintään viisi (5) äänioikeutettua tätä vastusta. Hallitus jakaa muut tarpeelliseksi näkemänsä vastuualueet tasaisesti hallituksen jäsenten kesken.

18§ Hallituksen kokoukset
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous voidaan kutsua koolle myös silloin, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

19§ Nimenkirjoittaminen
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen annetaan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, taloudenhoitajalle ja sihteerille. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä myöntää nimenkirjoitusoikeiden myös muulle hallituksen jäsenelle.

20§ Tilit
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilien käyttöoikeus on taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla. Talous, pankkitilit, kassan saldo ja varastot on pidettävä ajan tasalla, tarkasti ja vastuullisesti. Taloudenhoitaja on ensisijaisesti vastuussa tilien asianmukaisesta hoidosta, ja muu hallitus avustaa tässä velvoitteessa.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta. Yhdistyksen tilinpäätös on tehtävä helmikuun viimeiseen päivään mennessä, kuitenkin niin, että tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on tarkistettava tilit ja kiinteä omaisuus sekä esitettävä niistä hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

21§ Hallituksen puheenjohtajan tehtävät
Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on: johtaa puhetta hallituksen kokouksissa, valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja, valvoa ja ohjata muiden hallituksen jäsenten toimintaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa.

22§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on: valmistella hallituksen kokousten asiat vastuualueittain, valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan, tehdä yhdistyksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu, hoitaa muut asiat yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti.

23§ Muut säädökset
Yhdistyksen toiminnasta voidaan säätää tarkemmin ohjesäännöllä. Ohjesääntöjen hyväksymisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään 2/3:n enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

24§ Purkautuminen ja lakkauttaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

MUUTA

25§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia